Facebook
youtube
Skype
Skype

Екскурзии в България

ОПИК 2014 - 2020 (МТ)
до 21.03.2021 г. или 90 дни
  
Програма
ПРОЕКТ:
Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020  по процедура BG16RFOP002-2.092

ГЛАВНА ЦЕЛ:
Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОДКРЕПАТА ПО ПРОЦЕДУРАТА:
Постигане на положителен ефект за оперативно финансиране за преодоляване  на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

БЕНЕФИЦИЕНТ: „СНС ТРАВЕЛ“ ЕООД

ДОГОВОР № BG16RFOP002-2.092-0068-C01

ОБЩА СТОЙНОСТ: 1 267,20 лв., в т.ч. 1 077,12 лв. – европейско (ЕФРР) и 190,08 лв. – национално съфинансиране.

НАЧАЛО: 21.12.2020 Г.
КРАЙ: 21.03.2021 Г.